Strefa rodzica

OGŁOSZENIE

        W związku z zaistniałą sytuacją, bardzo prosimy rodziców uczniów naszej szkoły (OSM i PSM) aby systematycznie zapoznawali się z informacjami przekazywanymi na LIBRUSIE (dziennik elektroniczny).
Jeżeli ktoś z państwa nie posiada loginu na stronę lub nie pamięta hasła prosimy  
o kontakt z sekretariatem szkoły drogą mailową - zsm@oswiata.tychy.pl


Miejska kampania „ Dlaczego?
Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”
Znajdź pomoc
- Telefony zaufania 

116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12.00- 22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. 

800 121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. 

800 702 222 
Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia. 

800 100 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 oraz pomoc online (pomoc@800100100.pl) dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

ZNAJDŹ POMOC


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Do kogo kierowana jest pomoc?

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1)  słabowidzących,

2)  niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, do pracy

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana  jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 15 września 2017 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek po upływie tego terminu, jednakże nie później niż do 19 września 2017 r.

Jak ubiegać się o pomoc ?

 Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Wniosek składa się w terminie do 15 września 2017 r.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek po upływie tego terminu, jednak nie później niż do 19 września 2017 r.  Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

  Załączniki:

WniosekPOMOC PRAWNA

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 1 prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Siedziba: Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 212 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 13.00 – 17.00 wtorek, czwartek 10.00 – 14.00


Punkt nr 2 prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Siedziba: Urząd Miasta, Tychy Aleja Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy pokój nr 317 piętro III

Harmonogram: od poniedziałku do piątku 1200 – 1600


Punkt nr 3 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba: Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 212 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 845 – 1245 wtorek, czwartek 1430 – 1830


Punkt nr 4 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba:Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 209 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 1130 – 1530, wtorek, czwartek 1200 – 1600


Punkt nr 5 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba:Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 209 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 1530 – 1930, wtorek, czwartek 800 – 1200
BEZPŁATNA  POMOC  PRAWNA

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

 Pomoc prawna  polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub   sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
 • doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

 Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


LEKKI TORNISTER

Więcej informacji na stronie PSSE w Tychach w zakładce Aktualności ph. „Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego”.


DOPALACZE

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc telefoniczną i online w sprawie narkotyków, tzw. dopalaczy.

Treść informacji znajdą Państwo pod podanym linkiem
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny wspiera w działaniach wychowawczych rodziców, uczniów i nauczycieli. Udziela porad i konsultacji na terenie szkoły.

Uczniu: Jeśli Cię coś niepokoi, dzieje Ci się krzywda, czujesz się niepewnie w gronie rówieśników, chcesz porozmawiać – zapraszam Cię!

Rodzicu: Przyjdź , jeśli oczekujesz pomocy, bo chcesz lepiej wpływać na rozwój swojego dziecka.

Jak pomóc dziecku z trudnościami czytania i pisania?

Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym do zdobywania przez dziecko wiedzy na kolejnych etapach edukacji. Niektórzy uczniowie pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, sprawnego wzroku i słuchu, znacznego wysiłku własnego, rodziców i nauczycieli mają poważne kłopoty z opanowaniem tych umiejętności.

Jeżeli jesteście zaniepokojeni tym, że Wasze dziecko ma kłopoty z poprawną pisownią, popełnia wiele różnorodnych błędów, nie zarzucajcie mu lenistwa czy złej woli - POMÓŻCIE MU! Wasze dziecko może należy do grupy uczniów o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). W takiej sytuacji RODZICU!!!

 1. Porozmawiaj o problemie z nauczycielem j. polskiego lub matematyki ( w przypadku trudności z liczeniem).
 2. Zasięgnij porady pedagoga szkolnego.
 3. Zgłoś się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach – tam specjaliści zdiagnozują problem Twojego dziecka.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy.