INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WIDEOKONFERENCJI


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 53 , (Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych, lub pocztą elektroniczną na adres email od.zsm@oswiata.tychy.pl

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  N-Serwis pod adresem mailowym iod.zsm@oswiata.tychy.pl


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością realizacji połączeń wideokonferencji, telekonferencji i innych form kontaktu elektronicznego i w zależności od sytuacji mogą być przetwarzane odpowiednio na podstawie:

  1. art. 6.1.c (przepis prawa) w przypadku realizacji zadań określonych przepisami prawa,

  2. art. 6.1.b (strona umowy) w przypadku realizacji zadań określonych umowami i w związku z realizacją tych usług,

  3. art. 6.1.a (zgoda) w przypadku realizacji zadań na które osoba wyraziła zgodę,

 2. Osoba przyjmuje do wiadomości, że usługi będą świadczone drogą elektroniczną, poprzez zastosowanie poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń głosowych, i innych form kontaktu elektronicznego.


Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, lub dłuższy zgodnie z przepisami prawa.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 3. W sytuacji kiedy dla konkretnej czynności przetwarzanie odbywa się za poprzez wyrażenie zgody osoba ma prawo tą zgodę wycofać.

 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
NAUCZANIA ZDALNEGO


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 53, (Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych, lub pocztą elektroniczną na adres email iod.zsm@oswiata.tychy.pl

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych N-Serwis pod adresem mailowym iod.zsm@oswiata.tychy.pl


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością realizacji połączeń wideokonferencji, telekonferencji i innych form kontaktu elektronicznego i w zależności od sytuacji mogą być przetwarzane odpowiednio na podstawie:

  1. art. 6.1.c (przepis prawa) w przypadku realizacji zadań określonych przepisami prawa

  2. art. 6.1.e (realizacja celów w interesie publicznym) w przypadku realizacji zadań w interesie publicznym,

 2. Osoba przyjmuje do wiadomości, że usługi będą świadczone drogą elektroniczną, poprzez zastosowanie poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń głosowych, i innych form kontaktu elektronicznego.


Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 3. W sytuacji kiedy dla konkretnej czynności przetwarzanie odbywa się za poprzez wyrażenie zgody osoba ma prawo tą zgodę wycofać.

 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNÓW DLA CELÓW KONTAKTU


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 53, (Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych, lub pocztą elektroniczną na adres email iod.zsm@oswiata.tychy.pl

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych N-Serwis pod adresem mailowym iod.zsm@oswiata.tychy.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością realizacji połączeń wideokonferencji, telekonferencji i innych form kontaktu elektronicznego i w mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody art. 6.1.a.

 4. Osoba przyjmuje do wiadomości, że usługi będą świadczone drogą elektroniczną, poprzez zastosowanie poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń głosowych, i innych form kontaktu elektronicznego.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku szkolnego liczonego od września do września kolejnego roku.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 10. W sytuacji kiedy dla konkretnej czynności przetwarzanie odbywa się za poprzez wyrażenie zgody osoba ma prawo tą zgodę wycofać.

 11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych (na odwrocie) w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną w szczególności poprzez narzędzia telekonferencyjne i wideokonferencyjne, pocztę email, komunikatory oraz telefoniczne.


W celu zapewnienia kontaktu zezwalam na wykorzystanie następujących danychAdres email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tychy, dnia: ……………………………………….. ………………………………………………………………

(podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d), e), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest:  Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego
 w Tychach przy al. Niepodległości 53.

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę lub stosunku pracy i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej ciążącego na administratorze.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),
w przypadku nauczycieli art. 10 ust. 5, 8 i 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela,
w przypadku pracowników samorządowych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Okres przechowywania danych: dla pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019r. przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy, dla pracowników zatrudnionych po 1.01.2019r. przez okres 10 lat od momentu rozwiązania umowy, w zakresie ZFŚS -  5 lat.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zatrudnienia.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje N-SERWIS.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.zsm@oswiata.tychy.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.