Dzień otwarty online


Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po Zespole Szkół Muzycznych im. F.Rybickiego w Tychach 
Oprowadza dyrektor szkoły - mgr Tomasz Giedwiłło.


https://youtu.be/z42ii14hVYw 

REKRUTACJA DO OSM 

Terminy badania przydatności oraz warunki rekrutacji do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej (dziennej) na rok szkolny 2022/2023


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

WEWNĘTRZNY - do pobrania ze strony internetowej szkoły pod adresem www.zsm.tychy.pl  w zakładce „Rekrutacja”

WNIOSEK NABO - NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE I WYDRUK DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY – informacje dostępne pod adresem: https://www.oswiata.tychy.pl/w zakładce „Rekrutacja”

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. składają wnioski w portierni szkoły w terminie od 7.02.2022 od godz. 8.00 do 2.03.2022 do godziny 15.00.

Pracownik sekretariatu skontaktuje się telefonicznie w sprawie ustalenia dnia i godziny badania przydatności kandydata.

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA

1. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się przez badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz ocenie predyspozycji i warunków fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności ma charakter konkursowy,          to znaczy, że przyjęci do szkoły zostają ci kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Każdy kandydat otrzymuje podczas badania predyspozycji zadania, między innymi:

 • wykonanie wcześniej przygotowanej, dowolnej piosenki,  
 • powtórzenie głosem krótkich ćwiczeń melodycznych zagranych przez nauczyciela na fortepianie,
 • powtórzenie ćwiczeń rytmicznych przedstawionych przez nauczyciela,
 • zagadki muzyczne,
 • wysokie i niskie dźwięki,
 • zakończenie melodii, itp.
Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

2. Oceny kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja przyznaje punkty za każde ćwiczenie wykonane przez kandydata. Ocena komisji jest nieodwołalna.

3. W przeprowadzanych testach stosuje się punktację (od 0 do 25). Uzyskanie 16 punktów w pierwszej części badania (test od 0 do 22 punktów) powoduje zakwalifikowanie kandydata do drugiego etapu, czyli badania fizycznej i manualnej przydatności                         do danego instrumentu (od 0 do 3 punktów).

4. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły na podstawie ostatecznej punktacji z badania przydatności, uwzględniając najwyższą ilość punktów w klasie danego instrumentu głównego.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Kryteria te mają jednakową wartość.

6. Komisja może wnioskować o przyjęcie kandydata na inny instrument niż określony we wniosku w przypadku braku miejsc na wybranym przez kandydata instrumencie.


TERMINY BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW

7-11.03.2022


WYNIKI REKRUTACJI

18.03.2022 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31.03.2022 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, znajdują się na liście kandydatów nieprzyjętych, zwanej dalej listą rezerwową.

O możliwości przyjęcia kandydata z listy rezerwowej sekretariat szkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do szkoły:

od dnia ogłoszenia listy przyjętych do 7.04 do godz. 15.00
REKRUTACJA DO PSM

Informujemy, że termin składania wniosków do PSM (szkoły popołudniowej) zostaje przedłużony do 20.04.2022 r. Data przesłuchań oraz zasady ich przeprowadzania nie ulegają zmianie.̶I̶n̶f̶o̶r̶m̶u̶j̶e̶m̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶w̶n̶i̶o̶s̶k̶i̶ ̶k̶a̶n̶d̶y̶d̶a̶t̶ó̶w̶ ̶d̶o̶ ̶P̶S̶M̶ ̶(̶s̶z̶k̶o̶ł̶y̶ ̶p̶o̶p̶o̶ł̶u̶d̶n̶i̶o̶w̶e̶j̶)̶ ̶m̶o̶ż̶n̶a̶ ̶s̶k̶ł̶a̶d̶a̶ć̶ ̶d̶o̶ ̶3̶0̶ ̶m̶a̶r̶c̶a̶.̶

Rekrutacja do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej (popołudniowej) na rok szkolny 2022/2023


O przyjęcie do PSM mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia:

1. kandydaci w przedziale wiekowym 6-10 lat kwalifikowani są na sześcioletni cykl nauczania w dziale dziecięcym,

2. kandydaci w przedziale wiekowym 8-16 lat kwalifikowani są na cykl czteroletni w dziale młodzieżowym.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

WEWNĘTRZNY - do pobrania ze strony internetowej szkoły pod adresem www.zsm.tychy.pl  w zakładce „Rekrutacja”

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. składają wnioski w portierni szkoły w terminie od 7.02.2022 od godz. 8.00.

Data przeprowadzenia badania przydatności oraz ostatecznego terminu składania wniosków zostanie ogłoszona w marcu. Pracownik sekretariatu skontaktuje się telefonicznie w sprawie ustalenia dokładnego harmonogramu badania przydatności kandydata.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA

1. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się przez badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz ocenie predyspozycji i warunków fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności ma charakter konkursowy,     to znaczy, że przyjęci do szkoły zostają ci kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Każdy kandydat otrzymuje podczas badania predyspozycji zadania, między innymi:

 • wykonanie wcześniej przygotowanej, dowolnej piosenki,  
 • powtórzenie głosem krótkich ćwiczeń melodycznych zagranych przez nauczyciela na fortepianie,
 • powtórzenie ćwiczeń rytmicznych przedstawionych przez nauczyciela,
 • zagadki muzyczne,
 • wysokie i niskie dźwięki,
 • zakończenie melodii, itp.

Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

2. Oceny kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja przyznaje punkty za każde ćwiczenie wykonane przez kandydata. Ocena komisji jest nieodwołalna.

3. W przeprowadzanych testach stosuje się punktację (od 0 do 25). Uzyskanie 16 punktów w pierwszej części badania (test od 0 do 22 punktów) powoduje zakwalifikowanie kandydata do drugiego etapu, czyli badania fizycznej i manualnej przydatności do danego instrumentu (od 0 do 3 punktów).

4. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły na podstawie ostatecznej punktacji z badania przydatności, uwzględniając najwyższą ilość punktów w klasie danego instrumentu głównego.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Kryteria te mają jednakową wartość.

6. Komisja może wnioskować o przyjęcie kandydata na inny instrument niż określony we wniosku w przypadku braku miejsc              na wybranym przez kandydata instrumencie.


wniosek o przyjęcie do szkoły 2022.pdf