WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY ONLINE 2021

Zapowiedź Dyrektora
https://youtu.be/EFYIhyhOMpo

Prezentacja Instrumentów
https://youtu.be/FFae5zQUDiE 

WNIOSEK do pobrania

(przy opinii wychowawcy wymagana pieczęć przedszkola/szkoły)

WEWNĘTRZNY (dotyczy kandydatów do OSM I st. i PSM I st.) - do pobrania

WNIOSEK NABO (dotyczy wyłącznie kandydatów do OSM I stopnia) - NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE I WYDRUK DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY – informacje dostępne pod adresem: https://www.oswiata.tychy.pl/ w zakładce „Rekrutacja”

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie, składając wypełniony wniosek/wnioski. Kandydaci do OSM I stopnia składają dwa wnioski – wewnętrzny i elektroniczny, natomiast kandydaci do PSM I stopnia składają tylko wniosek wewnętrzny.

REKRUTACJA

OSM - o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku 6, 7 lat.

PSM – o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia:

 1. kandydaci w przedziale wiekowym 6-10 lat kwalifikowani są na sześcioletni cykl nauczania w dziale dziecięcym,

 2. kandydaci w przedziale wiekowym 8-16 lat kwalifikowani są na cykl czteroletni
  w dziale młodzieżowym.

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA

  1. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się przez badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz ocenie predyspozycji i warunków fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności ma charakter konkursowy, to znaczy, że przyjęci do szkoły zostają ci kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Każdy kandydat otrzymuje podczas badania predyspozycji zadania, między innymi:
   • wykonanie wcześniej przygotowanej, dowolnej piosenki,
   • powtórzenie głosem krótkich ćwiczeń melodycznych zagranych przez nauczyciela na fortepianie,
   • powtórzenie ćwiczeń rytmicznych przedstawionych przez nauczyciela,
   • zagadki muzyczne,
   • wysokie i niskie dźwięki,
   • zakończenie melodii, itp.
  Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

  2. Oceny kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja przyznaje punkty za każde ćwiczenie wykonane przez kandydata. Ocena komisji jest nieodwołalna.
  3.W przeprowadzanych testach stosuje się punktację (od 0 do 25). Uzyskanie 16 punktów w pierwszej części badania (test od 0 do 22 punktów) powoduje zakwalifikowanie kandydata do drugiego etapu, czyli badania fizycznej i manualnej przydatności do danego instrumentu przeprowadzanej przez specjalistów instrumentalistów (od 0 do 3 punktów).
  4. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły na podstawie ostatecznej punktacji z badania przydatności, uwzględniając najwyższą ilość punktów w klasie danego instrumentu głównego.
  5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Kryteria te mają jednakową wartość.
  6. Komisja może wnioskować o przyjęcie kandydata na inny instrument niż określony we wniosku w przypadku braku miejsc na wybranym przez kandydata instrumencie.

WYNIKI REKRUTACJI

  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły –
   w terminie do 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

  2. Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, znajdują się na liście kandydatów nieprzyjętych, zwanej dalej listą rezerwową.

  3. Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

  4. O możliwości przyjęcia kandydata z listy rezerwowej sekretariat szkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów do końca września.

POZOSTAŁE INFORMACJE 


Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do placówki:

od dnia ogłoszenia wyników do tygodnia.

W przypadku niemożności dotrzymania wskazanego terminu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.